Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Thời sự

Giải thể, sắp xếp lại một số vụ, cục của Bộ Y tế

Nghị định 95 của Chính phủ quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời giải thể Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng